КАК ДА УЧАСТВАМ

Купи продукти Milka и/или OREO от Кауфланд България, регистрирай номера и сумата от касовата бележка, събирай точки и участвай в теглене за 1 от 20 Ваучера за онлайн пазаруване на стойност 1000 лв. в Sport Depot в края на промоцията!

1 ст. = 1 точка
Необходими са ти минимум 1000 точки за шанс да спечелиш. Колкото повече регистрации от 1000 точки натрупаш, толкова повече пъти участваш в тегленето след края на промоцията на 31.01.2024 г.

Касови бележки от други търговски обекти не участват в промоцията.

УЧАСТВАЙ Период на промоцията: 18.12.2023 г. – 31.01.2024 г.

НАГРАДИ

1000 точки = 1 участие
в тегленето за ваучер за онлайн пазаруване на стойност 1000 лв. в Sport Depot.
Виж повече в Официалните правила.

УЧАСТВАЙ Период на промоцията: 18.12.2023 г. – 31.01.2024 г.

Официални правила

  Правила за участие в играта
  „Спечели с Milka и OREO в Kaufland!“

 • Официални правила на Играта:
  • I. Организатор на Играта е Монделийз България OOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на https://www.go.milka.bg

   Организаторът на Промоцията (Играта) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://www.go.milka.bg
  • II.Играта продължава от 18.12.2023 г. - 31.01.2024 г. включително.
  • Играта се организира и провежда на територията на търговските обекти на Kaufland в Република България.
  • III. Продукти, участващи в Играта: Milka продукти (шоколади, бисквити, бонбони, десерти, промоционални коледни продукти, течни шоколади) и/или бисквити OREO, независимо от вида и грамажа, закупени от търговски обект на Kaufland България. Продукти, закупени от други търговски обекти не участват в Промоцията (Играта).
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес https://www.go.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години и са дееспособни, с изключение на: служителите на Монделийз България ООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Публисис ЕАД, Проксимити София ЕООД, Кауфланд България, МиМБ Експрес ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от (Промоцията) Играта, печелившите следва да представят документ за самоличност, печеливша/и касова/и бележка/и, издадена/и от Kaufland България, както и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Играта:
  • Стъпка 1: Купи продукти Milka и/или бисквити OREO, (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката и събирай точки. В Промоцията участват Milka продукти, включително шоколади, бисквити, бонбони, десерти, промоционални коледни продукти и течни шоколади.
  • Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka и/или бисквити OREO, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата https://www.go.milka.bg
  • При регистрацията участникът трябва:
  • да въведе номера от касовата бележка, издадена от Kaufland България
  • да въведе общата сума от закупените продукти Milka и/или бисквити OREO
  • да въведе датата от касовата бележка, която трябва да съвпада с периода на
  • да отбележи, че не е робот
  • да въведе валиден мобилен номер
  • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Играта, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.go.milka.bg
  • Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата Ваучер за онлайн пазаруване в Sport Depot на стойност 1000 лв. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки, преди да завърши регистрацията си, а след това ще получи съобщение със статус на екрана.
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359888422784.
 • X. Награди:
  • Ваучер за онлайн пазаруване в Sport Depot на стойност 1000 лв., 20 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Награда“). За възможност да спечели Награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа необходимия брой от 1000 точки. Натрупването на необходимия брой от 1000 точки веднъж се равнява на едно участие в тегленето за награди. Тегленето за наградите се извършва след края на Промоцията (Играта), на 01.02.2024 г. сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.
  • Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 1000 точки, потребителят веднага разбира колко пъти участва в тегленето на награда.
  • Ако потребителят има повече от необходимия брой точки за натрупване за Награда, отколкото изисквания минимум от 1000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.
  • Например: Потребителят вече има 900 точки за Награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 2.50 лв. (250 ст. = 250 точки) за Награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Награда и ще има още 150 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Награда.
  • Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
 • XI. Теглене на наградите
  • Тегленето на печелившите за Награда ще се извърша от тричленна комисия, която ще използва специално разработен за нуждите на Играта софтуер, който ще определя печеливши номера на случаен принцип измежду всички участници регистрирали успешно необходимия брой точки за Награда. Тегленето ще се извърши на 01.02.2024 г., а обявяването им на https://www.go.milka.bg ще се извърши до 5 работни дни след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
  • Датата, на която ще бъдат изтеглени печелившите за Награда е 01.02.2024 г.
  • XII. Един участник може да спечели само една награда за периода на Играта.
  • XIII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422784 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите награда да предоставят име, презиме, фамилия и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVI. При първоначалната регистрация на потребител, Организаторът ще изисква валидиране на телефонния номер на участника и за да завърши успешно той своята регистрация, ще получи 6-цифрен код с SMS, като SMS-ът ще бъде изпратен на този телефонен номер, който потребителят е въвел при попълване на регистрационната форма. При проблем с получаването на кода, потребителят може да се обади на 0888422784 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната).
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.
  • XVIII. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки потребител може да регистрира до 4 касови бележки в рамките на 24 часа.
  • XIX. Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да са изписани имената на закупените продукти Milka и/или бисквити OREO! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на Kaufland България! Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/ за закупените продукти Milkа и/или бисквити ОREO от Kaufland България. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА.
  • XX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ХАРТИЕНАТА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • XXI. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXII. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXIII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XIV. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, представена/и печеливша/и касова/и бележка/и, както и подписване на приемо-предавателен протокол. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXVI. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт https://www.go.milka.bg
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775.
  • XXVII. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVIII. Един участник може да спечели само по един брой награда за периода на Промоцията (Играта). Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXIX. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията (Играта) или по други подобни поводи.
  • XXX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXXI. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – от компетентния съд.
  • XXXII. Компанията „Facebook“е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXIII. „Монделийз България” OOД си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Играта на 18.12.2023 г. и/или да я прекрати на 31.01.2024 г.

ПЕЧЕЛИВШИ ЗА

ВАУЧЕР ЗА ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ
НА СТОЙНОСТ 1000 ЛВ. В SPORT DEPOT